Ervenconsulentschap

Boerenerven en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het erf vertelt het verhaal van het landschap en de ontwikkeling in de tijd. Het Utrechtse landschap is gevormd door menselijk ingrijpen zoals de ontginningen of het kampenlandschap. Afgelopen decennia is er in het landschap in hoog tempo veel veranderd en de ruimtelijke impact hiervan is enorm. Ook met de huidige ontwikkelingen staat het landelijke karakter onder druk. Tegelijkertijd bieden juist ontwikkelingen de kans om het herkenbare karakter van het landschap te versterken en te behouden. In het Ervenconsulentschap werken Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht samen. Bekijk hier de folder over het Ervenconsulentschap.

Onafhankelijk advies
De Ervenconsulent geeft bij ontwikkelingen in het landelijk gebied een onafhankelijk advies aan particulieren, adviseurs, instellingen en gemeenten in de provincie Utrecht. De ervenconsulent werkt onafhankelijk en de kwaliteit van het landschap is leidend in onze adviezen. Doel is om de mogelijke kwaliteitswinst inzichtelijk te maken. Ruimtelijke kwaliteit is een belang van alle partijen.

Maatwerk
Het ‘Erfadvies Ruimtelijke Kwaliteit’ is maatwerk. Voor elke specifieke locatie en type ontwikkeling bekijken we welke kaders de desbetreffende gemeente en de provincie Utrecht hanteren en proberen die te matchen met het initiatief. De opgaven zijn uiteenlopend: van schaalvergroting op een agrarisch bedrijf, het inpassen van nevenactiviteiten, het slopen van verouderde bedrijfsgebouwen in ruil voor een woning tot het behoud van monumentale boerenerven door middel van een extra woonbestemming. De relatie tussen het boerenerf en het landschap wordt vanuit meerdere standpunten benaderd. Naast de beleving van het landschap worden thema’s zoals cultuurhistorie, biodiversiteit en welstand in het advies mee genomen. De ervenconsulent streeft naar een harmonie tussen toen, nu en de toekomst, waarbij de ruimtelijke kwaliteit centraal staat.Schetssessie
Het gesprek op locatie vormt de start voor het advies. Tijdens deze schetssessie komen de plannen en wensen van de initiatiefnemer op tafel en worden de kwaliteiten van het erf en het landschap besproken. Deze worden benoemd en vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de randvoorwaarden die een ontwikkeling met ruimtelijke kwaliteit mogelijk maken.

Product: erfadvies ruimtelijke kwaliteit
Het advies kan, afhankelijk van de complexiteit en de gewenste informatie worden opgebouwd uit meerdere modules. Het bevat altijd een ‘analyse’ en ‘waardering’. Hierin worden de kwaliteiten en kansen voor kwaliteitsverbetering in woord en beeld beschreven. Vervolgens bevat het de randvoorwaarden. De ervenconsulent koppelt het advies terug naar zowel de initiatiefnemer als de gemeente. Door het advies vanaf de beginfase in uw plan te betrekken kan het vervolgtraject beter gestroomlijnd verlopen. Hierdoor kunnen later in het traject (planologische procedure of vergunning) vaak kosten en tijd worden bespaard.Resultaat voor alle belanghebbenden

Particuliere initiatiefnemers: Het erfadvies kan een belangrijke bijdrage leveren aan de (ruimtelijke) onderbouwing van een  initiatief, bijvoorbeeld een plan in het kader van ruimte-voor-ruimte.  Bestemmingswijzigingen  of bouwplannen die niet voldoen aan alle (beleids)regels kunnen wellicht doorgang vinden als aantoonbaar kwaliteit wordt gerealiseerd. Als een plan een positieve bijdrage levert aan het landschap zijn gemeentes en de provincies eerder bereid tot medewerking.

Gemeente en provincie: Door in het proces van realisatie van projecten hun rol goed te spelen  en de  juiste randvoorwaarden te stellen, kunnen de gemeentes en de provincie hun beleid en ambities realiseren. Voorbeelden van deze ambities waaraan de ervenconsulent een bijdrage levert zijn:  De Kwaliteitsgids als onderdeel van het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) van de Provincie,  de notitie LopikMEerwaard en de Landschapsnota De Ronde Venen.

Algemeen: Een erf waarbij bebouwing en beplanting op een goede manier in balans zijn gebracht heeft een fraai aanzicht in het landschap: het erfsilhouet. In de Utrechtse Landschappen vormen de erven de ‘schakels’; de belangrijkste ruimtelijke eenheid waaruit het landschap is opgebouwd.

Wanneer bereikbaar
Heeft u interesse of behoefte aan het onafhankelijk, integraal advies over ruimtelijke kwaliteit voor uw initiatief? Neem dan contact op met één van onze ervenconsulenten. Of maak gebruik van het gratis telefonisch spreekuur op maandag van 11.00 tot 12.00 uur op nummer: 030 220 55 34.

- Ervenconsulent Jolanda van Looij
- Ervenconsulent Rob Hendriks