Doneer Vrijwilligers
Koos van Brakel

De blauwe metselbij op Landgoed Bredius versterken

Het gaat wereldwijd slecht met de wilde bijen en de insecten. Hiervoor zijn meerdere oorzaken te noemen, waarvan de twee belangrijkste biotoop verdringing (geen nestgelegenheden meer en te weinig bloemen) en pesticiden. Ook met de blauwe metselbij (Osmia caerulescens) gaat het niet goed. Hij werd in 2012 in De Nederlandse Bijen nog opgenomen als voorkomende soort in Nederland. Nog geen zes jaar later krijgt de bij een vermelding in Basisrapport Rode Lijst bijen als ‘kwetsbaar’. De blauwe metselbij is tegenwoordig een zeldzame vondst in de tuin en het aantal individuen neemt elk jaar af.

In de provincie Utrecht komt de blauwe metselbij voor op Landgoed Bredius in Woerden. Aan de westkant van de provincie komt de bij alleen daar nog voor, terwijl andere gebieden ook geschikt zouden zijn als biotoop. De populatie is geslonken tot een klein gebied in Woerden en Kamerik. Landgoed Bredius kan fungeren als safe haven voor deze soort, en later, bij versterking van de populatie, als springplank voor het koloniseren van andere gebieden.

Vrijwilligers
Dankzij 80 vrijwilligers wordt het landgoed met aandacht en liefde onderhouden. Samen met deze vrijwilligers, IVN-vrijwilligers, KNNV Woerden, Groen Doen en KNNV Planten- en Insectenwerkgroep, willen wij het landgoed een blijvend geschikte biotoop maken voor de blauwe metselbij, en daarmee andere langtonige hommels en wilde bijen die eveneens in het gebied voorkomen. Landgoed Bredius is een prachtige schakel tussen het stedelijk gebied en het agrarische gebied daar omheen: door zijn strategische ligging verbindt en herbergt het belangrijke flora en fauna.

We gaan met het volgende aan de slag:

  • Verbeteren bloemaanbod
  • Informatieavond voor alle betrokken vrijwilligers in NME-centrum InBredius
  • Passend maken lokaal beheer en aanhaken lokale imker
  • Verbeteren nestgelegenheid door herstellen van een ‘bijenstal’ in de educatieve tuin en het aanleggen van een nieuwe ‘bijenstal’ in de pluk- en moestuin
  • Draagvlak creëren voor wilde bijen in Woerden door een veldexcursie in het park voor betrokken bewoners en andere geïnteresseerden
  • Communicatie in lokale media, Fluitenkruid en Groene Opkikker
  • In kaart brengen huidige populatie en andere soorten d.m.v. drie inventarisatiedagen en rapport in samenwerking met KNNV Planten- en Insectenwerkgroep

Meer weten over dit project?

Mede mogelijk gemaakt door

Liever persoonlijk contact?

Willemijn helpt je graag verder

Willemijn van Hees

Adviseur ecologie / Klompenpaden 030 - 221 97 12 w.vanhees@landschaperfgoedutrecht.nl