Hart voor natuur en landschap

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie bracht 4 jaar geleden een werkbezoek aan Landschapsbeheer Nederland (nu LandschappenNL). Samen met haar kijkt LandschappenNL terug op de afgelopen jaren als het gaat om de thema’s natuur, landschapsbeheer en vrijwilligers. En juist het thema vrijwilligerswerk gaat haar aan het hart: ‘’Vrijwilligers voegen waarde toe aan het landschap, namelijk liefde’’, aldus Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. De betrokkenheid van vrijwilligers bij groen en specifiek de aandacht van jongeren hierbij, spreekt haar zeer aan. Daarnaast draagt haar partij de ChristenUnie landschapsbeheer en het landschap een warm hart toe. 

Carla Dik Faber van de ChristenUnie is Statenlid geweest in de Provincie Utrecht en is nog steeds woonachtig in deze provincie. 

Zaaien en oogsten
Investeren in natuur en landschap levert veel op. Denk bijvoorbeeld aan de positieve invloed van de natuur op de gezondheid van mensen, maar ook als het gaat om het vestigingsklimaat en de waarde van woningen. Carla Dik-Faber geeft aan dat investeren in natuur en landschap niet alleen een taak van de overheid is. Ook horeca-en recreatieondernemers en andere betrokkenen hebben een verantwoordelijkheid om afspraken te maken met natuur- en landschapsbeheerders om een deel van hun inkomsten te investeren in het betreffende (natuur)gebied, waarin ze ook gevestigd zijn. Daarnaast zou de waarde van natuur en landschap beter op de (politieke)agenda mogen komen te staan, dan kan hier een maatschappelijk debat over worden gevoerd. Wat is de natuur waard en wat heeft onze samenleving ervoor over om dat te beschermen? Wat Carla Dik-Faber betreft heeft natuur als Gods schepping ook intrinsieke waarde.

Staatssecretaris van Economische Zaken
Wat als Carla Dik-Faber Staatssecretaris van Economische Zaken zou zijn? Dan gaat ze met volle overtuiging werk maken van het landschapsbeleid met duidelijke kaders, waarin de kernkwaliteiten van het landschap beschermd worden. ‘’Rust, stilte, donkerte, het is zo belangrijk’’, aldus Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Daarnaast gaat de polarisatie tussen de natuur- en boerenorganisaties haar aan het hart. Ze constateert dat het debat steeds feller wordt en er hierdoor meer verwijdering van elkaars standpunten ontstaat. Als Staatssecretaris wil ze de verschillende partijen rond de tafel krijgen en hierbij staat respect voor elkaars belangen centraal. 

De Rijksoverheid doet te weinig 
De Rijksoverheid heeft volgens haar wel degelijk een taak als het gaat om het stellen van kaders met betrekking tot het landschapsbeleid. In de huidige situatie doet de Rijksoverheid te weinig om belangrijke landschappelijke waarde te garanderen en om het landschap goed te beschermen. De provincies hebben nu de verantwoordelijk voor de uitvoering van het landschapsbeleid, zonder duidelijke kaders wordt het beleid veel te versnipperd. Ze geeft als voorbeeld het Groene Hart. Dit gebied wordt steeds kleiner doordat her en der gebouwd wordt, met als gevolg dat het lastiger wordt om de landschappelijke waarden als stilte en duisternis goed te kunnen beschermen. Waarden waar de ChristenUnie zich voor inzet en die veel mensen als belangrijk ervaren. Bodemdaling van het veenweidegebied is een te groot probleem om aan decentrale overheden over te laten. Ook heeft Carla Dik-Faber zich ingezet voor de bescherming van de kust. De ChristenUnie wil bescherming van landschappelijke waarden en zeker geen volgebouwde kustlijn zoals bij de Vlaamse buren.

Dit bericht is geplaatst op 22 december 2016.