Word donateur Vrijwilligers

Vertrouwenspersoon voor vrijwilligers

Bij Landschap Erfgoed Utrecht gaan we op een open en eerlijke manier met elkaar om. We streven naar een optimale samenwerking. Toch kunnen er misverstanden ontstaan: tussen vrijwilligers onderling, of tussen een vrijwilliger en een medewerker van Landschap Erfgoed Utrecht. Vrijwilligers kunnen dan advies of bemiddeling vragen bij de vertrouwenspersoon, Hélène Hine. Haar gegevens staan onderaan deze pagina.

Taken en werkwijze vertrouwenspersoon

  • Iedere vrijwilliger, verbonden aan Landschap Erfgoed Utrecht, kan zich tot de vertrouwenspersoon wenden met een probleem dat in verband staat met het als vrijwilliger verrichten van vrijwilligerswerk bij Landschap Erfgoed Utrecht.
  • De vertrouwenspersoon geeft uitleg over zijn/haar rol als vertrouwenspersoon. Daarbij wordt de privacy benadrukt. Dat wil zeggen dat er alleen acties ondernomen worden in goed overleg en afstemming met betrokkene.
  • De vertrouwenspersoon ondersteunt de vrijwilliger die zich tot haar/hem heeft gewend bij het oplossen van het probleem en het voorkomen van een conflict of het verder escaleren daarvan.
  • Wanneer de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat een probleem niet tot zijn/haar werkgebied behoort, zal hij/zij de vrijwilliger doorverwijzen.
  • De vertrouwenspersoon treedt niet in de plaats van regulier verantwoordelijk functionarissen en procedures, mengt zich niet in de normale rechtsgang en treedt niet als raadsman of raadsvrouw op.
  • De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar bij de uitoefening van zijn/haar taak bekend is geworden, voor zover dat uit de aard van de zaak volgt. Alleen in overleg met - en met toestemming van de vrijwilliger - vindt expliciete / herkenbare terugkoppeling plaats naar de organisatie.
  • Omdat Landschap Erfgoed Utrecht wil nagaan of er structurele zaken zijn die verbeterd kunnen worden, brengt de vertrouwenspersoon jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag uit aan de directeur. De vertrouwenspersoon zal alleen de directeur informeren over het aantal meldingen en de aard ervan, maar geen inhoudelijke informatie verstrekken.
  • De vertrouwenspersoon heeft een meldingsplicht wanneer hem/haar strafbare feiten en/of handelingen medegedeeld worden.

Liever persoonlijk contact?

Hélène helpt je graag verder

Hélène Hine

Programmamanager vrijwilligerswerk 030 - 2219763 h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl