Doneer Vrijwilligers
Ga mee de boer op

Word weidevogelbeschermer!

Weidevogels beschermen

Elk jaar rond eind februari, begin maart vliegen onder andere de grutto, de kievit en de wulp ons land binnen. Het aantal weidevogels neemt flink af. Als natuur- en vogelliefhebbers maken wij ons zorgen. Om de vogelsoorten te beschermen gaan we met zo’n 350 vrijwilligers het veld in om de nesten te beschermen, ruimte te maken voor de vogels en te registreren hoeveel vogels er zijn.

Word ook weidevogelbeschermer!
De vrijwilligers en de boeren die zich inzetten om de weidevogels te beschermen kunnen altijd meer hulp gebruiken. Doe ook mee en sluit je aan bij een vrijwilligersgroep.

Wat kan een weidevogelbeschermer?

Weidevogels beschermen doe je samen met andere enthousiaste vrijwilligers. Weidevogelbeschermers ontvangen van ons een veldgids. Een weidevogelbeschermer heeft het volgende in huis: 

  • Je sluit je aan bij een van de weidevogelgroepen
  • Je volgt de Basiscursus Weidevogelbescherming
  • Je bent van maart t/m juni 4 uur per week beschikbaar
  • Je hebt geduld: je kijkt vooral wat er zich afspeelt in het weiland
  • Je woont in de buurt van een weidevogelgebied
  • Je hebt eigen vervoer naar de locatie(s)
  • Je kunt snel ter plaatse zijn: Een boer kan door plotseling veranderende weersomstandigheden ineens gaan maaien

Plasdras; broedplaats voor weidevogels

In het voorjaar leggen we natte plasdras-zones aan langs de rand van boerenweides. Deze natte plekken zijn een broedplaats van insecten, een voedingsbron voor weidevogels en hun kuikens. Ook zaaien we langs sloten en bermen bloemen in waarmee we de achteruitgang van de bijenpopulatie hopen te keren. Met het herstel en beheer van oude landschapselementen als houtwallen, knotwilgen, heggen en lanen herstellen we waardevolle agrarische cultuurlandschappen, en zorgen we tegelijk ook voor broedplaatsen en voedsel voor vogels en andere dieren.

Boerenlandvogelbalans 2020

De Boerenlandvogelbalans 2020 laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, sinds 1990 met bijna 70% afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel. De cijfers van onder andere de provincie Utrecht schetsen een somber beeld als het gaat om de broedprestaties van bekende vogels als de scholekster en de kievit. Ze hebben te lijden onder het geïntensiveerde landgebruik en daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering.


Lees meer

Deel met je vrienden