Doneer Vrijwilligers

Privacyverklaring

Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) respecteert de privacy van medewerkers, vrijwilligers, opdrachtgevers en andere betrokkenen. Persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met de geldende wetgeving. LEU neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe en met welk doel we persoonsgegevens vastleggen, welke maatregelen we treffen om die te beschermen, welke bewaartermijnen we hanteren en hoe u inzage kunt krijgen in de over u vastgelegde informatie. Deze verklaring is van toepassing op al onze producten en diensten. Bij gebruik ervan geeft u aan het privacybeleid van LEU te accepteren.

Verwerkingsverantwoordelijke
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht is gevestigd aan de Bunnikseweg 25 in De Bilt en staat ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30219886.

Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens?
Het is onze missie om het landschap en het culturele erfgoed in Utrecht te beschermen, te beheren en te verrijken door mensen en organisaties met dat doel te mobiliseren en met elkaar te verbinden.

Wij verwerken persoonsgegevens om een of meer van de volgende redenen:

  • U maakt gebruik van diensten en/of producten van Landschap Erfgoed Utrecht.
  • U bent medewerker, vrijwilliger of anderszins verbonden aan Landschap Erfgoed Utrecht.
  • U levert diensten aan Landschap Erfgoed Utrecht.
  • U heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten, producten of diensten. U heeft ons hierbij toestemming gegeven uw persoonsgegevens te verwerken.

Website LEU en gebruik cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Landschap Erfgoed Utrecht verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Wanneer en welke persoonsgegevens verzamelt Landschap Erfgoed Utrecht?
Wij slaan uitsluitend persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van onze werkzaamheden, het nakomen van afspraken en/of het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk afgegeven zijn, tenzij u hiervoor van tevoren uw toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn alleen toegankelijk door daartoe geautoriseerde personen. Wij gebruiken of verzamelen geen gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming heeft gegeven en delen deze gegevens nooit zonder toestemming met derden.

Hoe lang bewaart Landschap Erfgoed Utrecht uw persoonsgegevens?
Landschap Erfgoed Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt worden, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

Uw rechten
Landschap Erfgoed Utrecht neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we over u verzamelen accuraat, volledig en actueel is. De grondslagen van ons privacybeleid zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister. U kunt te allen tijde inzicht krijgen in het verwerkingsregister en de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen in onze databestanden door contact op te nemen met onze coördinator gegevensbescherming. Dat geldt ook voor correcties of het verwijderen van gegevens. Landschap Erfgoed Utrecht zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren.

Landschap Erfgoed Utrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Coördinator gegevensbescherming
Voor vragen, informatie, wijzigingen en dergelijk kunt u contact opnemen met onze coördinator gegevensbescherming Marty Menning via administratie@landschaperfgoedutrecht.nl of schriftelijk via Landschap Erfgoed Utrecht, Postbus 121, 3730 AC De Bilt.

De Bilt, 22 mei 2018.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met onze coördinator gegevensbescherming